Candela3D | CAD地形图预处理向导

Candela3D | CAD地形图预处理向导

Candela3D | CAD地形图预处理向导

 

在使用Candela3D时,为满足生成地形、标记可用禁用、创建遮挡物和生成道路等要求,需对CAD地形图进行预处理,以满足使用要求。以往各类预处理功能设置较为分散,或需要用户自行按步骤手动完成,较为繁琐。
新版Candela3D根据预处理需求,推出“图纸预处理向导”功能,对图纸预处理的功能进行了整合和优化,并提升了自动化程度,使得图纸预处理步骤更简单,处理更快速。
使用该工具进行图纸预处理,可以大幅度提高效率,强烈建议使用
具体选项效果及操作方式见视频演示:
视频演示
                                                              Candela3D | CAD地形图预处理向导
点击这里:视频播放

https://222.128.25.226:5001/d/f/x4F9xAYj2GApSfHC2IHpwqzaGTSH6vIv

上一篇:

下一篇: