Candela3D | 规划电缆路径、自动汇流

对于大型光伏电站,尤其是布置不规则的山地光伏电站,汇流的设计是一项繁杂的工作,需要耗费大量的时间和精力。

采用Candela3D软件进行山地光伏设计时,可使用软件的电缆路径规划和自动汇流功能,通过简单的规定定义,快速的完成汇流设计

具体功能展示见视频演示。

视频演示

                                   Candela3D | 规划电缆路径、自动汇流           

点击这里

上一篇:

下一篇:

相关新闻